کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر موسی کلانی

2- دکتر احمد منصوری

3- دکتر ایرج نظری

4- دکتر حمید گرمارودی

5- دکتر محمود نامی

6- دکتر علی اکرمی

7- دکتر حسن کولیوند

8- دکتر علیرضا شامخی